Wprowadź adres e-mail i hasło w celu zalogowania się

Zapomniałam/łem hasła

Nie ma Pan/Pani konta?

Zarejestruj

Obowiązek informacyjny newsletter

1. Spółka Pauloadriani Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-402) przy ul. Matejki 9, KRS: 0000134934, NIP: 7282459261, REGON: 473076643 działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: pauloadriani@pauloadriani.pl.
3. Twoje dane będą przetwarzane w celu: 
a) prowadzenia marketingu produktów i usług własnych w postaci newslettera – na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci przesłania formularza subskrypcji, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 2019.12.20) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną);
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Pauloadriani Sp. z o.o. działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. 
4. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). 
5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla otrzymywania od nas materiałów marketingowo-informacyjnych.